ul. Browarna 19 / 106, 64-920 Piła
Wyszukiwarka
Kontakt

multiGrupa sp. z o.o.
ul. Browarna 19 pok. 106
64-920 PIŁA

tel.: 690 299 253

tel.: 518 099 901

---------------------

NIP: 764 268 01 06

REGON: 367 342 093

Archiwum

Autocasco

Zanim kupisz Autocasco.

Zanim kupisz Autocasco.

Autocasco

jest  ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży.

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i ma przede wszystkim zrekompensować koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego – najczęściej wskutek zawinionego przez kierującego zderzenia, kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem znajdującym się na zewnątrz / poza pojazdem np. drzewem, ogrodzeniem, budynkiem, zwierzęciem. Ubezpieczenie AC może również obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu.

O czym należy pamiętać?

Ubezpieczenie AC standardowo nie obejmuje szkód powstałych:
 • w pojeździe stanowiącym własność innej osoby niż wymieniona jako właściciel w dokumencie ubezpieczenia;
 • z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu oraz wszelkich innych osób upoważnionych do użytkowania pojazdu;
 • podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego lub upoważnionego kierowcę w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych;
 • podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego lub upoważnionego kierowcę nie posiadającego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem;
 • w czasie ruchu pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu w przypadku pojazdów podlegających rejestracji – gdy w chwili zaistnienia szkody pojazd nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego;
 • w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody;
 • w wyposażeniu pojazdu nie określonym we wniosku;
 • wskutek przywłaszczenia pojazdu;
 • w wyniku bieżącej eksploatacji;
 • podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa;
 • wskutek działań wojennych, a także powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska i policji;
 • w pojazdach nielegalnie wprowadzonych na terytorium Polski;
 • w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałych wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu;
 • w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia ogumienia, chyba że powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową AC;
 • w elementach uszkodzonych i nie naprawionych przed zawarciem umowy;
 • wskutek kradzieży pojazdu, gdy kierujący wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyki lub sterownik służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu bez ich zabezpieczenia z należytą starannością przed możliwością  uruchomienia pojazdu przez osobę niepowołaną (nie dotyczy kradzieży, która została dokonana z użyciem przemocy);
 • wskutek kradzieży pojazdu w przypadku nienależytego zabezpieczenia kluczyków lub sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub dokumentów pojazdu polegającego w szczególności na pozostawieniu lub przechowywaniu wyżej wskazanych przedmiotów lub dokumentów w miejscu, w którym mają do nich dostęp osoby nieupoważnione (nie dotyczy kradzieży, która została dokonana z użyciem przemocy);
 • wskutek kradzieży pojazdu w przypadku nie zabezpieczenia pojazdu zgodnie z jego konstrukcją i nie uruchomienia wszystkich urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, określonych we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (nie dotyczy kradzieży, która została dokonana z użyciem przemocy).
Jeżeli podróżujemy naszym pojazdem za granicę warto sprawdzić czy ubezpieczenie AC, które jest nam oferowane gwarantuje ochronę również poza terytorium Polski.

Na co w szczególności zwrócić uwagę ?923935_76535402

Mając na uwadze charakter umowy ubezpieczenia autocasco, przed jej zawarciem należy zapoznać się szczegółowo z postanowieniami o.w.u. określającymi zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. W celu uzyskania odszkodowania w satysfakcjonującej wysokości należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:
 • zakres udzielonej ochrony,
 • wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
 • obowiązki ubezpieczającego,
 • sposób oraz system oszacowania wartości szkody,
 • pomniejszenie odszkodowania o udział własny itp.,
 • kwestię VAT,
 • uznanie szkody za tzw. szkodę całkowitą oraz sposób wyliczenia pozostałości.

Przezorny, dobrze ubezpieczony.

Wysokość składki ubezpieczeniowej wypada uznać jako kwestię ważną, lecz nie pierwszoplanową. Wiąże się ona z uwarunkowaniami wyżej wymienionymi. Zazwyczaj mniejsza składka ubezpieczeniowa oznacza węższy zakres ochrony oraz bardziej restrykcyjne zasady wyliczenia wartości szkody, co w praktyce przekłada się na wypłatę odszkodowania w znacznie mniejszej wysokości niż rzeczywiście poniesione koszty. Zatem warto uiścić nieraz wyższą składkę, która zapewnia ochronę ubezpieczeniową, pozwalającą na uzyskanie odszkodowania na satysfakcjonującym poziomie. Poprzez zawarcie umowy zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie (wypłacić odszkodowanie) w przypadku zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie (np. kradzieży pojazdu), a ubezpieczający zobowiązuje się do zapłaty składki.

A jeśli się rozmyślimy?

Jeżeli umowa ubezpieczenia autocasco została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy. Dla przedsiębiorców termin ten jest krótszy i wynosi 7 dni. Do takiego odstąpienia nie jest potrzebna zgoda zakładu ubezpieczeń bowiem po oświadczeniu w tym zakresie umowa zostaje rozwiązana. Nie ma również obowiązku „wytłumaczenia” się ze swojej decyzji. Trzeba jednak pamiętać, że pozostaje obowiązek zapłaty składki za okres, w którym umowa obowiązywała – była świadczona ochrona ubezpieczeniowa.

 

Wpis opracowano na podstawie materiału ze strony http://rzu.gov.pl przygotowanego przez: r.pr. w BRU Tomasza Wróblewskiego, eksperta BRU Wandę Myszkę oraz st. specjalistkę w BRU Małgorzatę Więcko.