ul. Browarna 19 / 106, 64-920 Piła
Wyszukiwarka
Kontakt

multiGrupa sp. z o.o.
ul. Browarna 19 pok. 106
64-920 PIŁA

tel.: 690 299 253

tel.: 518 099 901

---------------------

NIP: 764 268 01 06

REGON: 367 342 093

Archiwum

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

OC chroni przede wszystkim  osoby, które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego  przez  pojazd mechaniczny. Dzięki temu ubezpieczeniu poszkodowany nie jest narażony na to, że sprawcy nie będzie stać na naprawienie szkody lub że wyrządzona szkoda zostanie naprawiona  zbyt późno lub nie będzie naprawiona w ogóle. Poszkodowany może bowiem dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, którego majątek z założenia jest znacznie większy od majątku sprawcy szkody.

Z drugiej strony ubezpieczenie  to chroni również właściciela ubezpieczonego pojazdu. Właściciel pojazdu nie otrzyma co prawda odszkodowania z własnego ubezpieczenia OC jeżeli ,,sam sobie” spowodował wypadek (wyrządził szkodę), jednakże właściciel pojazdu, w przypadku spowodowania kolizji będzie zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym i tym  samym, jego majątek jest chroniony przed zmniejszeniem, które by następowało gdyby samodzielnie naprawiał szkodę.

Zasady funkcjonowania OC posiadaczy pojazdów mechanicznych reguluje w Polsce Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Najważniejsze regulacje Ustawy dotyczące tego ubezpieczenia:

  • Zgodnie z Ustawą obowiązkowe ubezpieczenie OC zasadniczo jest zawierane na okres 12  miesięcy.
  • Właściciel ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w  dniu rejestracji pojazdu, a jeżeli chce poruszać się pojazdem przed jego zarejestrowaniem w Polsce, musi zawrzeć ubezpieczenie obowiązkowe  przed wprowadzeniem pojazdu na drogę publiczną.
  • Właściciel ma  obowiązek zachować ciągłość ubezpieczenia przez cały okres, kiedy pojazd pozostaje zarejestrowany nawet wtedy, gdy nie korzysta z tego  pojazdu przez dłuższy czas. Nie można więc doprowadzić do tzw. luki (czasowej przerwy) w  ubezpieczeniu, gdyż w takim przypadku właściciel pojazdu osobowego będzie obciążony karą przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (www.ufg.pl) w wysokości nawet do 4.800 PLN.
  • Umowę  ubezpieczenia można rozwiązać wyłącznie w przypadkach określonych w  ustawie – zazwyczaj, gdy dojdzie do wyrejestrowania bądź kasacji  pojazdu.
  • Jeżeli właściciel pojazdu mechanicznego, nie później niż na  jeden dzień przed upływem 12 miesięcy, nie powiadomi na piśmie zakładu  ubezpieczeń o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Uregulowanie takie  powoduje tę korzystną dla właściciela pojazdu sytuację, że jeżeli nie opłaci on składki ubezpieczeniowej na następny roczny okres ubezpieczenia w terminie, korzysta on nadal z ochrony ubezpieczeniowej  gwarantowanej umową ubezpieczenia, a ewentualna osoba poszkodowana ma  możliwość otrzymania odszkodowania od zakładu ubezpieczeń.
  • Zawarcie  następnej umowy nie następuje, jeżeli nie została opłacona w całości  składka za mijający okres 12 miesięcy. Nie wznowi się automatycznie również umowa OC przejęta przez kupującego od poprzedniego właściciela auta, w związku z jego zakupem, nawet jeśli składa została opłacona w całości.  
  • Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z  tytułu ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów  mechanicznych trwa w okresie trwania umowy: rozpoczyna się z chwilą  zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej  raty a ustaje z chwilą rozwiązania umowy
  • Zakład ubezpieczeń nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jeżeli w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej zawiera takie umowy ubezpieczenia. Trzeba jednak pamiętać, że składkę ubezpieczeniową ustala zakład ubezpieczeń.
  • Ubezpieczenie OC pojazdu jest ważne nie tylko na terenie Polski, ale również we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także na terenie Norwegii, Lichtensteinu, Islandii, Szwajcarii, Chorwacji, Andory i Serbii.