ul. Browarna 19 / 106, 64-920 Piła
Wyszukiwarka
Kontakt

multiGrupa sp. z o.o.
ul. Browarna 19 pok. 106
64-920 PIŁA

tel.: 690 299 253

tel.: 518 099 901

---------------------

NIP: 764 268 01 06

REGON: 367 342 093

Archiwum

OC Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Dla kogo?

Ochroną odpowiedzialności cywilnej może być objęta każda osoba pełniąca funkcję

 • ABI – Administratora Bezpieczeństwa Informacji (w obecnym stanie prawnym) lub
 • IOD – Inspektora Ochrony Danych (po wejściu w życie nowych regulacji prawnych),

niezależnie od tego, czy została zatrudniona na umowę o pracę, czy wykonuje ww. funkcję na podstawie innej umowy, np. umowy cywilnoprawnej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może wykupić

 • każdy ABI (przyszły IOD) dla siebie
 • lub administrator danych (pracodawca lub zleceniodawca) dla swojego ABI (w przyszłości IOD).

Dotyczy to także tych ABI, którzy są powołani i zgłoszeni przez więcej niż jednego administratora danych, niezależnie od rodzaju zawartej umowy na wykonywanie funkcji ABI.

 • Ochroną OC może być objęta każda osoba pełniąca funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub Inspektora Ochrony Danych niezależnie od formy zatrudnienia.
 • Ochrona ubezpieczeniowa, za dodatkową składką, może zostać rozszerzona o roszczenia wynikłe z uchybień popełnionych w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających okres ubezpieczenia zawieranej umowy ubezpieczenia.
 • W razie zakończenia wykonywania funkcji ABI/IOD lub decyzji o nieprzedłużaniu ubezpieczenia, za dodatkową składką, okres zgłaszania roszczeń do polisy można wydłużyć do 36 miesięcy od zakończenia umowy ubezpieczenia.

Co jest przedmiotem ochrony?

Ochroną objęte są zadania bieżące i realizowane:

 • w przypadku Administratora Bezpieczeństwa Informacji – ustawowe wynikające z w art. 36a ust. 2. Ustawy o ochronie danych osobowych;
 • w przypadku Inspektora Ochrony Danych – zadania określone w art. 39 ogólnego rozporządzenia (Unii Europejskiej) o ochronie danych tzw. RODO.

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte m.in. inne zadania, które Administrator Bezpieczeństwa Informacji lub Inspektor Ochrony Danych wykonuje  dodatkowo i nie wynikają one z ww. ustawy lub rozporządzenia, a ponadto rodzaje szkód/odpowiedzialności enumeratywnie wymienione w warunkach umowy ubezpieczenia jako wyłączenia.

Przez jaki czas ewentualne roszczenia objęte są ochroną?

Ochrona ubezpieczenia działa w trakcie zwartej umowy ubezpieczenia – ochroną ubezpieczeniową objęte są roszczenia zgłoszone w okresie ubezpieczenia, o ile wynikają z uchybień popełnionych w okresie ubezpieczenia polis zawartych z Allianz.

Ochrona ubezpieczeniowa, za dodatkową składką, może zostać rozszerzona o roszczenia wynikłe z uchybień popełnionych w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających okres ubezpieczenia zawieranej umowy ubezpieczenia.

W razie zakończenia wykonywania funkcji ABI/IOD lub decyzji o nieprzedłużaniu ubezpieczenia, za dodatkową składką, okres zgłaszania roszczeń do polisy można wydłużyć  do 36 miesięcy od zakończenia umowy ubezpieczenia.

 

Jakie ryzyka są związane z wykonywaniem zadań ABI oraz IOD?

Wobec ABI mogą być kierowane roszczenia np. administratora danych, na rzecz którego ABI
wykonuje swoje funkcje, jeżeli administrator poniósł szkodę wskutek uchybień ABI gdy ten:
• nie wykonuje zadań zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
• wykonuje zadania ABI (np. sprawdzenia) niezgodnie z przepisami;
• prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych, który nie posiada wszystkich wymaganych informacji;
• nie poinformuje administratora danych o stwierdzonej sytuacji niezgodności z przepisami;
• nie poinformuje administratora danych nieaktualności dokumentacji przetwarzania danych (np. polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem służącym do przetwarzania danych osobowych).
  
Wobec IOD mogą być kierowane roszczenia administratora, w razie szkody po stronie administratora w przypadku uchybień IOD w zakresie:
• niepoinformowania lub wprowadzenia w błąd administratora danych, podmiotu przetwarzającego lub pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO;
• braku lub niewłaściwego wykonywania funkcji monitorowania zgodności przepisów przy przetwarzaniu danych;
• udzielania błędnych zaleceń dotyczących skutków działań dla ochrony danych;
• braku współpracy lub niewłaściwego wykonywania funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego;
• nienależytego wypełniania zadań uwzględniających ryzyko związane z operacjami przetwarzania;
• błędnego doradzania administratorowi (danych);
• niezachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań zgodnie z obowiązującym prawem.

Jak działa polisa?

Wobec planowanych w maju 2018 zmian w przepisach wprowadzających IOD w miejsce ABI wraz z uregulowaniem obowiązków IOD proponowane ubezpieczenie już teraz uwzględnia ww. zmiany, zapewniając ochronę nie tylko dla obecnych czynności ABI, ale również dla zadań IOD pod rządami nowych uregulowań prawnych wchodzących w życie w maju 2018 r.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do wystawienia polisy potrzebny będzie wypełniony i podpisany wniosek o ubezpieczenie, dostępny poniżej w plikach do pobrania. Wypełniony i podpisany wniosek można przesłać drogą elektroniczną w formie zaszyfrowanego skanu lub listem poleconym na nasz adres. Na podstawie wniosku zostaje wystawiona polisa, która może być dostarczona w formie zaszyfrowanego skanu lub listem poleconym na wskazany adres.

Uwaga: oryginał polisy jest wysyłany zawsze po otrzymaniu przez nas oryginału wniosku.

W celu uzyskania dalszych informacji o tym ubezpieczeniu prosimy o kontakt:

 • kom. 690 070 933
 • kontakt@multi-grupa.pl
Pliki do pobrania