ul. Browarna 19 / 106, 64-920 Piła
Wyszukiwarka
Kontakt

multiGrupa sp. z o.o.
ul. Browarna 19 pok. 106
64-920 PIŁA

tel.: 690 299 253

tel.: 518 099 901

---------------------

NIP: 764 268 01 06

REGON: 367 342 093

Archiwum

Polityka fanpage’a

 

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka fanpage’a określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez fanpage facebook multi-grupa.pl (dalej zwane Profilem FB) przez multiGrupa sp. z o.o., z siedzibą w Pile, przy ul. Browarnej 19, NIP: 7642680106, zarejestrowaną w Rejestrze Agentów pod nr RA 11235271/A i wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miastko i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000679315, która jest Administratorem Danych Osobowych (dalej zwana Spółką lub Administratorem).

Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym RODO)

Spółka przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania Państwa prywatności i ochrony informacji przekazywanych  podczas korzystania z Profilu FB, w tym informacji zawierających dane osobowe i dlatego podejmuje wszelkie niezbędne działania zgodnie z obowiązującym prawem. Zbierane dane osobowe są adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Zakres i podstawy przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych osobowych podawanych podczas korzystania z Profilu FB (w tym wpisywania komentarzy, postów, korzystania z funkcji „Lubię to” i innych):

 • imię i nazwisko,
 • zdjęcie profilowe,
 • inne dane, które użytkownik udostępnia publicznie na swoim profilu.

W przypadku gdy jesteście Państwo naszymi Klientami przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego  interesu Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt f RODO), w przeciwnym wypadku podstawą przetwarzania przez nas danych jest Państwa zgoda (tj. art 6 ust. 1 pkt a RODO), którą wyrażają Państwo poprzez:

 • odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej,
 • użycie funkcji „Lubię to” na Profilu FB,
 • pozostawienia komentarza na Profilu FB,
 • udostępnienia treści umieszczanych na Profilu FB

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

 • w celu komunikacji z Państwem, np. odpowiedzi na pytania,
 • w celu realizacji funkcjonalności Facebooka,. np. „Lubię to” lub komentowania, udostępniania postów,
 • w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych lub zakładów ubezpieczeń na rzecz, których Spółka świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz innych naszych partnerów, świadczących usługi ubezpieczeniowo-finansowe, za pośrednictwem Spółki,
 • w celach statystycznych,
 • w celu zwiększenia funkcjonalności i wygody podczas korzystania z Profilu FB

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania celów przetwarzania.

 

Udostępnianie danych osobowych oraz ich przekazywanie do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane podawane podczas korzystania z Profilu FB nie będą udostępniane żadnym, innym odbiorcom. Z uwagi na wykorzystywanie przez nas usług Facebook Inc., Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, korzysta ze standardowych klauzul umownych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług oraz marketingu dotyczącego produktów i usług zakładów ubezpieczeń na rzecz których Administrator prowadzi usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego możemy przetwarzać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego prowadzonego na podstawie Państwa zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie w tym celu lub ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

 

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

1) dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora) – w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania,

3) wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; wycofanie zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu marketingu bezpośredniego, nie oznacza  sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

4) przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy) tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego); mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem:

 • poprzez adres email: kontakt@multi-grupa.pl,
 • telefonicznie pod numerem 690 299 253
 • lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

Środki techniczne i organizacyjne oraz Państwa obowiązki

Spółka dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu zastosowano następujące rozwiązania:

 • Spółka wdrożyła dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych.
 • Wszystkie osoby współpracujące ze Spółką przed uzyskaniem dostępu do danych osobowych otrzymują stosowne upoważnienie i podpisują oświadczenie obligujące do zachowania tych informacji w tajemnicy.
 • Profil FB obsługiwany jest poprzez bezpieczny, szyfrowany protokół https://.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.

 

Gdzie można wnieść skargę

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zautomotyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane nie  będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

Cookies

Spółka podczas samego korzystania z Profilu FB nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach).

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Profil FB i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Profilu FB.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Profilu FB, podtrzymania sesji logowania na Platformie i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.

W dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć już obecne pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Jeżeli jednak pozostaną Państwo na Profilu FB bez wyłączania plików cookies wyrażają Państwo zgodę na ich pobieranie.

Na naszym Profilu FB stosujemy dwa rodzaje cookies, tzw. sesyjne oraz stałe:

 • cookies stałe – podczas odwiedzin Platformy zostają zapisane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane;
 • cookies sesyjne – (cookies tymczasowe) to pliki tymczasowe, generowane podczas przeglądania stron Profilu FB, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki (wylogowania, opuszczenia Profilu FB lub wyłączenia przeglądarki). Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie.

 

Inne strony internetowe

W ramach Profilu FB mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.

Takie strony internetowe działają niezależnie od Profilu FB i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane.

Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecamy się zapoznać.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki fanpage’a mogą być przez Państwa zadane pisemnie na adresem e-mail Administratora.

 

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką fanpage’a stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby świadczonych przez nas usług pośrednictwa ubezpieczeniowego opisane zostały w naszej Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.multi-grupa.pl/polityka-prywatnosci/

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Profilu FB. Istotne zmiany naszej Polityki prywatności będą ogłaszane Państwu stosownym wpisem dedykowanym tym zmianom.

mG.