ul. Browarna 19 / 106, 64-920 Piła
Wyszukiwarka
Kontakt

multiGrupa sp. z o.o.
ul. Browarna 19 pok. 106
64-920 PIŁA

tel.: 690 299 253

tel.: 518 099 901

---------------------

NIP: 764 268 01 06

REGON: 367 342 093

Archiwum

Oferta

Nasza oferta to wachlarz ubezpieczeń majątkowych, osobowych, komunikacyjnych oraz życiowych. Poniżej przedstawiamy opis poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

 

1.Ubezpieczenia komunikacyjne:

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
OC chroni przede wszystkim  osoby, które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego  przez  pojazd mechaniczny. Z drugiej strony ubezpieczenie  to chroni również właściciela ubezpieczonego pojazdu, który dzięki polisie OC zwolniony zostaje z obowiązku wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym i tym  samym, jego majątek jest chroniony przed zmniejszeniem, które by następowało gdyby samodzielnie naprawiał szkodę.

U nasz kupisz OC w atrakcyjnej cenie – w postaci samodzielnego ubezpieczenia, w pakiecie lub z dobrowolnymi ubezpieczeniami do wyboru.

więcej o OC

Autocasco
Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i ma przede wszystkim zrekompensować koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego – najczęściej wskutek zawinionego przez kierującego zderzenia, kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem znajdującym się na zewnątrz / poza pojazdem np. drzewem, ogrodzeniem, budynkiem, zwierzęciem. Ubezpieczenie AC może również obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu.

więcej o AC

Assistance
Assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym, jednak coraz częściej i chętniej kupowanym wraz z OC lub AC. Stanowi wyśmienite uzupełnienie tych ubezpieczeń. W swojej ofercie posiadamy Assistance dostępny dla pojazdów bez względu na ich wiek!  W zależności od wykupionego wariantu Assistance gwarantuje Ubezpieczonemu pomoc w podróży, pomoc medyczną, doradczą, serwisową (np. odholowanie auta do warsztatu), organizacyjną (np. transport do domu, opieka nad dzieckiem) w przypadku wypadku, awarii lub kradzieży naszego pojazdu na terenie Polski lub Europy. Pomoc świadczona jest 24 godziny na dobę. Umowę można zawrzeć na rok lub w opcji krótkoterminowej (np. na wyjazd wakacyjny). Podstawową usługę Assistance na okoliczność kolizji /wypadku większość ubezpieczycieli oferuje gratis do ubezpieczenia OC lub/i AC.

NNW kierowców i pasażerów
Ubezpieczenie komunikacyjne NNW zapewna ochronę na wypadek wszelkich zdarzeń drogowych, które mogą narazić kierowcę i pasażerów na utratę życia lub zdrowia. Polisa NNW zapewni ochronę w takich sytuacjach jak: wypadek drogowy, wsiadanie i wysiadanie z samochodu, załadunek i rozładunek, wybuch lub pożar pojazdu.

Szyby
Ubezpieczenie Szyby chroni przed stratami powstałymi w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia szyb zamontowanych w pojeździe. Oferowane jest razem z ubezpieczeniami komunikacyjnymi OC lub Autocasco. Likwidacja szkody z ubezpieczenia Szyb nie pomniejsza zniżek OC/AC. 

Zielona Karta
Zielona Karta będzie nam potrzebna, jeśli podróżując, wjedziemy do któregoś z krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja lub Ukraina. Kraje te należą do systemu Zielonej Karty i na ich terenie nie obowiązuje ochrona w ramach standardowej umowy OC.

 

2.Ubezpieczenia majątkowe:

Ubezpieczenia domów i mieszkań
Ubezpieczenie domu lub mieszkania gwarantuje finansową rekompensatę szkód powstałych w nieruchomości lub elementach ruchomych. Ubezpieczenie nieruchomości może zatem obejmować dach, mury i okna, stałe elementy wnętrz w postaci m.in.: powłok malarskich, tapet, wykończenia podłóg, wyposażenia łazienek, ale również nasz majątek w postaci sprzętu elektronicznego, wyposażenia kuchni i łazienki  mebli, dzieła sztuki i biżuterii. Ochronę można rozszerzyć również na pomieszczenia przynależne, budynki gospodarcze, budowle, domki letniskowe oraz nagrobki.

Nieodzownym i koniecznym rozszerzeniem ubezpieczenia domu lub mieszkania jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, obejmujące szkody wyrządzone innym przez domowników, zwierzęta domowe oraz pomoc domową. Szkody związane z używaniem sprzętu sportowego, szkody powstałe podczas budowy i rozbudowy oraz w wyniku zalania.

Z ubezpieczeniem domu lub mieszkania oferowany jest bardzo często gratis assistance domowy obejmujący pomoc specjalistów:  hydraulika, ślusarza, stolarza w razie wystąpienia szkody lub awarii.

Małe i średnie przedsiębiorstwa
Przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców może być wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu firmy, a w szczególności:

 • budynki, budowle i lokale,
 • urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia,
 • wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń, w tym niskocenne składniki majątku,
 • środki obrotowe; towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń,
 • mienie przyjęte w celu wykonania usługi bądź sprzedaży,
 • wartości pieniężne,
 • nakłady adaptacyjne,
 • mienie osobiste pracowników.

oraz odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy i szereg dodatkowych klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia.

Jachty
Przedmiotem ubezpieczenia są śródlądowe jachty żaglowe, jachty motorowe, wraz z wyposażeniem i sprzętem oraz sprzęt pływający, tj. kajaki, rowery wodne, deski surfingowe i windsurfingowe (CASCO). Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte również mienie osobiste członków załogi oraz odpowiedzialność cywilna użytkownika za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone czynem niedozwolonym powstałe w związku użytkowaniem jachtu śródlądowego podczas żeglugi, postoju, manewrowania oraz wodowania i podnoszenia jachtu z wody.

 

3.Ubezpieczenia osobowe:

Ubezpieczenia wypadkowe (NNW)
Ubezpieczenie NNW zapewni wsparcie finansowe w razie wypadku w domu czy pracy, podczas wypoczynku czy wykonywania obowiązków. Zapewni fachową pomoc i pieniądze na rehabilitację, pokryje koszty leczenia. Pokryje lukę finansową związaną z nieobecnością w pracy, trwałą niezdolnością do pracy, pobytem w szpitalu.Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje bardzo szeroki zakres ryzyk, m.in:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • uznanie następstw zawału serca oraz udaru mózgu jako następstw nieszczęśliwego wypadku,
 • zwrot kosztów leczenia oraz naprawy i nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym wózka inwalidzkiego,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów oraz zwrot kosztów leczenia,
 • dzienne świadczenia za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenia turystyczne (KL, NNW)
Ubezpieczenie turystyczne gwarantuje:

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP obejmujące natychmiastową pomoc, w postaci:  pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, organizacja transportu i pobytu w szpitalu wraz z pokryciem ich kosztów, koszty leczenia i operacji, badania i zabiegi ambulatoryjne, zakup lekarstw, naprawa i zakup protez, leczenie stomatologiczne, koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej, koszty transportu zwłok;
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu (np. uszkodzenia organów i narządów, złamania, poparzenia) oraz wypłatę pełnej sumy ubezpieczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmujące koszty wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu, leczenia i operacji, badań diagnostycznych zabiegów ambulatoryjnych, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium;
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego lub Ubezpieczenie sprzętu sportowego, by zapewnić ochronę w trakcie podróży również rzeczom przewożonym;
 • Ubezpieczenie kosztów poszukiwań i ratownictwa, polecana szczególnie osobą aktywnie uprawiającym sporty;
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym lub rozszerzonej o uprawianie sportów zimowych bądź wyczynowych;
 • Ubezpieczenie kosztów chorób przewlekłych które zabezpiecza osoby leczące się stale np. w związku z chorobami serca, astmą;
 • Ubezpieczenie chorób tropikalnych;
 • Usługę Assistance, udzielająca m.in. pomocy finansowej w szczególnych wypadkach.
Ubezpieczenia NNW placówek oświatowo - wychowawczych
Ubezpieczenie adresowane do szkół i przedszkoli oraz rodziców dzieci i młodzieży szkolnej. Zawarte może być w formie grupowej imiennej, bezimiennej, indywidualnej lub w postaci grup otwartych. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego. Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu. Podstawowy zakres ubezpieczenia można uzupełnić o szereg dodatkowych klauzul, rozszerzających wachlarz dostępnych świadczeń.  

Koszty leczenia cudzoziemców na terenie RP
Ubezpieczenie adresowane do cudzoziemców przebywających na terenie Polski pozwalające sfinansować  udokumentowane koszty powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

 

4.Ubezpieczenia rolne:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika,
 • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków gosp. rolnego,

 

5.Ubezpieczenia korporacyjne:

 • Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia,
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
 • Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych,
 • Ubezpieczenie utraty zysku,
 • Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych,
 • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń,
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych,
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
 • Ubezpieczenie elektrowni wiatrowych,
 • Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym,
 • Ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika drogowego,
 • Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego – Przewozy kabotażowe,
 • Ubezpieczenie OC spedytora,
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie – cargo,
 • Gwarancja należytego wykonania umowy,
 • Gwarancja dobrego wykonania kontraktu,
 • Gwarancja zapłaty wadium,
 • Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek,
 • Gwarancja zwrotu zaliczki,
 • Gwarancja zapłaty długu celnego,